Stel cookie voorkeur in

Montessorionderwijs op Merlijn

Maria Montessori

Het Montessorionderwijs is een onderwijsvorm naar de ideologie van de Italiaanse pedagoge Maria Montessori (1870-1952). Montessori heeft zelf methoden en leermiddelen ontwikkeld die tegenwoordig nog altijd gebruikt worden. Een Montessorischool heeft als voornaamste doel de zelfstandige ontwikkeling van een kind te stimuleren. In 1914 is de eerste Montessorischool in Nederland geopend.

 

Het Montessorionderwijs op Merlijn

Rust is belangrijk
Loop op een willekeurige dag een van onze groepen in, dan ziet u wat er met dit uitgangspunt wordt bedoeld. Er heerst een rust waarbinnen de kinderen goed kunnen werken. Deze rust hangt in het hele gebouw. De afspraken hierover zijn voor iedereen duidelijk en we spreken elkaar hierover aan.

Het kind staat centraal
Wij zien dat ieder mens uniek is en vinden dat er vanuit de verschillen tussen mensen een krachtige en dynamische wereld groeit. Dat wij oog hebben voor de verschillen komt tot uiting in de manier waarop wij kinderen beoordelen. In deze beoordeling staat het kind centraal en niet het gemiddelde van de groep. We kijken voortdurend naar het kind en praten met het kind. We bepalen de onderwijsbehoefte en hier steken we op in.

Ouders zijn partners
Onderwijs en opvoeding verzorgen voor onze kinderen kunnen wij niet alleen. U als ouder bent voor ons een belangrijke partner. Volwassenen kunnen het kind helpen door goed te kijken naar het kind, goed te kijken naar wat hij onderneemt en waar hij behoefte aan heeft. Zij kunnen het kind hulp bieden door goede voorwaarden voor ontwikkeling te scheppen. Ouders creëren thuis een situatie waarin het kind ‘aan het werk kan’. Dit doen zij door zowel mogelijkheden en ruimte voor activiteiten te maken, als waar nodig grenzen te stellen. Montessori vindt het van belang dat de ouders in dit geheel oog krijgen voor de eigenheid van het kind om het kind behoedzaam en liefdevol op weg te kunnen helpen naar een volledige ontplooiing van de persoonlijkheid.

Verantwoordelijkheid nemen
Kinderen krijgen verantwoordelijkheden op hun eigen niveau. We beseffen dat het nemen van verantwoordelijkheid een proces is en zullen het kind stimuleren hier stappen in te ondernemen. Laat een kind zien dat het bepaalde verantwoordelijkheden kan nemen dan vloeien hier vrijheden uit.

Leren het zelf te doen
Ons pedagogisch-didactisch klimaat is erop gericht kinderen te begeleiden om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Dit betekent dat wij het niet van hen over gaan nemen, maar er naar streven dat kinderen het zelf doen. Evenals het nemen van verantwoordelijkheid is dit een proces wat wij sturen en begeleiden. We laten kinderen ook kijken naar hun eigen ontwikkeling en we leren hen hun eigen doelen te stellen en hier op te reflecteren.

Van het geheel naar de delen
In de benadering van ons onderwijs gaan wij uit van het geheel naar de delen. Dit betekent dat we eerst het grote plaatje vertellen aan het kind, om vervolgens de delen aan te bieden. Het aanbod van de topografie van de provincie Noord-Brabant zal bijvoorbeeld vooraf gegaan worden door het heelal, de planeten, de aarde, de werelddelen, de landen en de provincies. Binnen dit geheel krijgt de provincie Noord-Brabant betekenis.

Van concreet naar abstract
Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de stof te verwerken en concreet te ervaren. Aan het einde van de middenbouw en het begin van de bovenbouw maakt concreet plaats voor een abstracte verwerking van de leerstof.

Voorbereide omgeving
Kinderen ontwikkelen zich in voortdurende wisselwerking met de omgeving. De omgeving prikkelt het kind en activeert de zelfwerkzaamheid. Hiervoor moet de omgeving afgestemd zijn op de specifieke behoefte van kinderen in de betreffende ontwikkelingsfases. De omgeving is geordend en alles heeft zijn vaste plaats.

Gevoelige periode
In ons onderwijs proberen we aan te sluiten op de gevoelige perioden. Dit zijn tijdperken in de ontwikkeling waarop een kind zeer gevoelig is om een bepaalde functie te ontwikkelen. Het kind herhaalt en oefent met grote intensiteit tot het zich die functie eigen heeft gemaakt. Gevoelige perioden treden slechts in een bepaalde periode van het leven op en zijn begrensd. Op een later tijdstip kan het de functie nog wel ontwikkelen maar niet meer via zijn absorberende geest en in het algemeen met meer moeite. Er zijn verschillende gevoelige perioden, zoals die van orde, voor de ontwikkeling van de motoriek van hand en voet, voor de ontwikkeling van de zintuigen, voor het waarnemen van heel kleine dingen en die voor de taal.

 

 

Lezing 30 mei 2017: Ontwikkeling van het kind in relatie met Montessori onderwijs

Op dinsdagavond 30 mei heeft Mevr. Jacqueline Hendriksen, pedagoog, en auteur van Het verhaal van het Kind en Het Verhaal van het Onbegrepen Kind, een lezing gegeven waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat en waarin besproken werd wat dit voor u als ouder en voor ons als Montessorischool betekent.

Hoe leren we kinderen om controle over hun leven te krijgen, om de juiste keuzes te maken? Hoe geven we kinderen de ruimte om een eigen identiteit te ontwikkelen en een betekenisvolle relatie op te bouwen met de hen omringende wereld? Hoe kunnen wij de omgeving van kinderen zodanig vormgeven dat zij opgroeien met vertrouwen in zichzelf en de wereld? Wellicht is dit de kernvraag van de opvoeding.
 
Over deze vraag zijn boeken geschreven, worden congressen georganiseerd, debatten gevoerd, onderwijs gegeven en diepe gedachtes geformuleerd. Het antwoord ligt misschien voor het oprapen, het ligt in het kind!
 
Aan bod kwamen thema’s als:
-              hoe verloopt de normale ontwikkeling?
-              hoe kunnen we zelfstandigheid bevorderen?
-              welke vrijheid kan ik geven?
-              de afstemming tussen school en thuis

Het verhaal van de kleuter, het verhaal van de middenbouwer, het verhaal van de bovenbouwer:
2012-06-19-kleuter-middenbouw-bovenbouwer-en-artikelen.pdf