Stel cookie voorkeur in

Onze visie op onderwijs

Missie, kernwaarden en slogan
Het onderwijs op Merlijn is op de denkbeelden van Maria Montessori gebaseerd. Haar uitgangspunten zijn leidend binnen de school. “Leren het zelf te doen, leren in vrijheid, de gevoelige periode, van gehelen naar delen, voorbereide omgeving en onderdeel zijn van het kosmische”, zijn enkele uitgangspunten die in ons onderwijs terug te vinden zijn.

Daarnaast heeft de school eigen kernwaarden uitgewerkt in een visie: persoonlijk, doelgericht en toekomstgericht onderwijs. Deze kernwaarden vormen tezamen de volgende slogan:

“Montessorischool Merlijn
Doelgericht, persoonlijk en betrokken onderwijs, klaar voor de toekomst!”

Persoonlijk onderwijs
We bieden leerlingen de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen niveau en naar eigen interesse te werken. We baseren ons hierbij op de visie van Maria Montessori: ieder kind is uniek en heeft een eigen ontwikkelingsbehoefte.

Op Merlijn staat de ontwikkelingsbehoefte van het kind centraal. Ieder kind is uniek; alle kinderen krijgen de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen niveau en naar eigen interesse te werken. Een rijke leeromgeving stimuleert hun persoonlijke aandacht, verwondering en verbeeldingskracht, en maakt hen nieuwsgierig naar het onderwijsaanbod.

Ons onderwijs doet een beroep op zelfstandigheid, motivatie en zelfkritiek van de leerlingen. Kinderen wordt geleerd dat bij een bepaalde mate van zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en respect een bepaalde mate van vrijheid hoort. Dit betekent ook dat zij waar mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor en structuur aanbrengen in hun werk en hun omgeving.

De leerkracht heeft een begeleidende en sturende taak en ziet er op toe dat de gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen behaald worden. De leerkracht is alert op wat er binnen de groep speelt en zoekt zij naar mogelijkheden om dit om te zetten naar leermomenten. Het onderwijstraject wordt gewaarborgd door zorgvuldige registratie en observatie van de vooruitgang van deze ontwikkeling.

Doelgericht onderwijs
Met onze leerlingen spreken we individuele leerdoelen af. De leerlingen denken mee over de manier waarop en het tempo waarin zij deze doelen willen bereiken. Op een later moment evalueren we met hen of hun doelen bereikt zijn en welke route zij hebben genomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen hun eigen, persoonlijke route kunnen nemen naar hetzelfde einddoel. We bespreken met de leerlingen welke doelen zij willen bereiken en hoe zij deze doelen willen bereiken. Op een later moment evalueren wij met hen of de doelen zijn bereikt en welke route zij hebben genomen. De systematische benadering van doelgerichtheid zit verweven in alle aspecten van Merlijn: in het onderwijsconcept, in het professioneel handelen van de teamleden en in de cultuur en structuur van onze organisatie.

Alle leerlijnen staan beschreven. Dit geldt niet alleen voor taal, rekenen en begrijpend lezen, maar ook voor competenties en vaardigheden die ook van belang zijn om goed te kunnen functioneren in de hedendaagse samenleving. Aan het einde van de bovenbouw leiden deze leerlijnen naar referentieniveaus. In iedere leerlijn zijn leerdoelen beschreven (ik-doelen). Aan deze leerdoelen worden leerinhouden en toetsingen gekoppeld. Hierdoor werken onze leerlingen doelgericht aan het zich eigen maken van vaardigheden als lezen, schrijven, taal en rekenen.

Toekomstgericht onderwijs
We bereiden onze leerlingen op de toekomst voor. Naast ons taal- en rekenonderwijs ontwikkelen we competenties als zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, concentratie, plannen en verbanden zien, en digitale vaardigheden.

Onze samenleving verandert voortdurend. Een deel van onze leerlingen gaat later werken in functies die nu nog niet bestaan, om problemen op te lossen die we nu nog niet voorzien, met behulp van technologieën die nu nog in de kinderschoenen staan. Om in een dergelijke maatschappij te leven zijn bepaalde competenties nodig.

Merlijn is zich bewust van het belang van toekomstgerichte competenties. Naast aandacht voor taal- en rekenonderwijs besteden wij daarom aandacht aan competenties als zelfstandigheid, plannen, functioneren in een groep, onderscheiden van hoofd- en bijzaken, zelfdiscipline, verbanden zien, samenwerking, ICT-vaardigheden, verantwoordelijkheid en concentratie.

Betrokken omgeving
Onze leerkrachten dragen via persoonlijke aandacht bij aan de ontwikkeling van kinderen. De leerkrachten, die allen een Montessoriopleiding hebben gevolgd, leren voortdurend van elkaar en van feedback van ouders. De school stimuleert duurzaam en gezond gedrag.

Door persoonlijke aandacht dragen onze leerkrachten bij aan de ontwikkeling van mogelijkheden en talenten van kinderen. Zij zijn in staat om kinderen te begeleiden in het toegroeien naar sociale, kritische, verantwoordelijke mensen, die een zelfstandige en weloverwogen visie hebben op de wereld. Dit vereist van leerkrachten dat zij voortdurend weten waar een leerlingen in hun ontwikkeling staan. Bij het uitvoeren van hun taken worden leerkrachten ondersteund door collega´s, digitale programma´s en methodes.

De leerkrachten op Merlijn hebben allen een Montessoriopleiding gevolgd, waardoor er grondige kennis is van het didactisch concept en de lesmaterialen. We bieden voor leerkrachten een omgeving waarin leren van en met elkaar centraal vanzelfsprekend is. Voortdurend stellen we onszelf de vraag gesteld: doen we de juiste dingen, en doen we deze dingen goed? Dit vraagt om een open en reflectieve houding van alle teamleden. Feedback van ouders, de wijk Maaspoort en het schoolbestuur ATO houden ons scherp.

Op Merlijn houden we rekening met degenen die in de toekomst zullen leven. We houden onze ecologische voetstap klein door afvalbeperking, afvalscheiding en bewust energiegebruik. De leerlingen denken mee over duurzaamheidsbeleid. Grote en kleine initiatieven zijn hierin mogelijk. De school wil het predicaat ‘duurzame school’ ontvangen om haar inzet op dit gebied te bezegelen. Naast duurzaamheid stimuleren we ook gezond gedrag. Kinderen nemen bij voorkeur gezonde tien-uurtjes en traktaties mee naar school.

Ouders zijn gelijkwaardige, educatieve partners bij de ontwikkeling van de kinderen. Educatief partnerschap veronderstelt zeggenschap van en verantwoording aan ouders. We stemmen de ontwikkeling van de kinderen, praktische zaken en beleid zodanig af dat er duidelijkheid is over elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Feedback van ouders op plannen en resultaten van de school vormen een belangrijke motor voor schoolontwikkeling, professionele ontwikkeling en kwaliteitszorg.