Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR).
De MR van Merlijn bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders. Zij vergaderen over voorstellen van de directie en het bestuur. U kunt hierbij denken aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Bezetting schooljaar 2020/2021:
Oudergeleding: Jurek Ceglarek (voorzitter), Stefan van Delft
Vaste toehoorder: vacant
Leerkracht geleding: Anita (secretaris), Birgit Vissers

Het emailadres van de MR is: mr@montessorischoolmerlijn.nl

Het management dient bij beslissingen die de school aangaan de MR te horen. De MR vergadert in principe 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Graag via het bovenstaande emailadres aangeven of u als toehoorder aanwezig wilt zijn. Een enkele keer komt het voor dat een agendapunt achter gesloten deuren behandeld moet worden. De notulen worden op de website gepubliceerd.

De bevoegdheden van de MR zijn bij de wet geregeld, daarbij is tevens vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft dan wel instemming moet geven. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen.
De directeur van de school vervult aan de ene kant de rol van adviseur van de MR. Aan de andere kant is de directie de vertegenwoordiger van Ato-scholenkring om voorstellen van dit bestuur toe te lichten dan wel te verdedigen.

De oudergeleding van de MR wordt ook afgevaardigd in sollicitaties voor de benoeming van nieuwe leerkrachten en heeft zitting in de BAC (benoeming advies commissie) die zich buigt over de invulling van een eventuele directievacature. Daarnaast heeft de MR een vaste  vertegenwoordiging van 2 leden (Roland van der Loos (ouder) en Heleen van Berkel (leerkracht)) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt onderwerpen die het openbaar onderwijs in ’s-Hertogenbosch aangaan. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen in `s-Hertogenbosch.

De MR vergaderingen voor 2020/2021 zijn (onder voorbehoud) op:
23 september 2020, 25 november 2020, 20 januari 2021, 10 maart 2021, 28 april 2021, 7 juli 2021 (20.00u-22.00u).

Algemene informatie


Activiteitenplan 2020/2021:
link pdf

Medezeggenschapsstatuut ATO:
link pdf

Jaarverslag MR 2019/2020:
link pdf

Notulen

Notulen 10 juni 2020:
link pdf

Notulen extra vergadering:
link pdf

Notulen 15 april 2020:
link pdf

Notulen 4 maart 2020:
link pdf

Notulen 8 januari 2020:
link pdf

Notulen 13 november 2019:
link pdf

Notulen 18 september 2019:
link pdf