Onderwijsaanbod

Leerlijnen in een Montessorischool

Op Merlijn hebben we de route naar deze referentieniveaus en kerndoelen uitgeschreven in leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een leergebied aan hoe een kind van een beginniveau tot het kerndoel of referentieniveau komt. Alle belangrijke leerlijnen staan beschreven. Dit geldt niet alleen voor taal, rekenen en begrijpend lezen, maar ook voor competenties en vaardigheden die ook van belang zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van vandaag.

Montessorimaterialen

In ons onderwijs heeft het materiaal waarmee wij werken een erg belangrijke plaats. Wij werken hiervoor met speciaal ontworpen montessori-leermiddelen die een aantal specifieke kenmerken hebben. Denk hierbij aan; het kind kan er zelfstandig mee aan de slag, het materiaal is aantrekkelijk, het materiaal vraagt steeds meer van het kind, van gemakkelijk naar moeilijk. Naast specifiek montessorimateriaal, maken we in ons onderwijs ook gebruik van meer standaard methodes.

Aanbod in de groepen

We werken met onderstaande materialen, methodieken en methoden. Kinderen krijgen veel vrijheid in het kiezen van welk werk ze waar en op welk tempo willen doen. Zo werken kinderen zelfstandig in het lokaal, maar ook in de centrale hal of een andere plek binnen ons brede aanbod. 

Taal Taal doen! Technisch lezen ZLKLS / Actief Leren Lezen
Spelling ZLKLS / Staal Methodisch schrijven Aan Boord
Begrijpend lezen Close Reading Rekenen Ik wil rekenen / Rekensprint
Burgerschap Montessorivisie / Da Vinci Wereldoriëntatie Da Vinci Wereldverkenning
(kosmisch onderwijs)
Engels

Da Vinci Engels
(vanaf groep 1, binnen de 
kosmische thema's)

Culturele en kunstzinnige
vorming

Da Vinci Kunst / NSMV (kunst-
vakdocenten binnen thema's) /
123Drama / 123Dans

Muziek Da Vinci / 123Zing Verkeer Online klas / Bokabox / Seef Kalender
Bewegingsonderwijs Lessen  

 

Breed aanbod in de school

Naast het onderwijs in de groepen, biedt Merlijn een breed aanbod aan om het onderwijs in de groep te verbreden en te verrijken.

Kosmische Klas
Leraarondersteuners werken in een workshopachtige setting op een creatieve en/of technische manier met het kosmische thema dat op dat moment centraal staat. Denk hierbij aan koken, techniek, textiel- of houtbewerking.

Speelleerklas
Oudere kleuters en jongere middenbouwers kunnen meerder malen per week in de speelleerklas werken. Dat wat ze geleerd hebben in de groep kunnen ze oefenen in de speelzaal aan de hand van bewegend leren of coöperatieve werkvormen. De oudste kleuters leren alvast vaardigheden die belangrijk zijn voor de zelfstandigheid in de middenbouw en de jongere middenbouwers kunnen nog wat langer spelenderwijs leren zoals dat in de onderbouw gebeurt. Hiermee wordt de overgang van groep 2 naar groep 3 soepeler en stapsgewijs ingeoefend.

Onderzoekshoek
In de centrale hal is de Onderzoekshoek te vinden. Hier kunnen kinderen terecht met onderzoeksvragen. Vooral om hun eigen onderzoeksvragen die tijdens de kosmische lessen worden gesteld uit te werken, maar ook de taal- en rekenopdrachten kennen veel onderzoeksmatige uitdagingen die in de Onderzoekshoek begeleid kunnen worden. De Onderzoekshoek is elke ochtend geopend.

Lokaal 9
Lokaal 9 is een prachtige groene ruimte waarin kinderen, onder begeleiding, in rust kunnen werken. Als kinderen het fijn vinden om in stilte aan hun werk te werken, kunnen ze zelf kiezen om na de uitleg in de groep naar lokaal 9 te gaan. Ook sommige kinderen die extra individuele begeleiding nodig hebben, krijgen die in lokaal 9. Lokaal 9 is elke ochtend geopend.