ATO-Scholenkring

Montessorischool Merlijn maakt sinds 2008 deel uit van het Algemeen Toegankelijk Onderwijs ’s-Hertogenbosch en omstreken (ATO Scholenkring). In het strategisch beleidsplan is uiteen gezet wat de ambities zijn van ATO-scholenkring voor de komende vier jaar. Dit strategisch beleidsplan kent vier speerpunten:   

 • Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
 • Duurzame onderwijsverbetering
 • Professionele leergemeenschap
 • De school als onderdeel van de samenleving

De Missie van ATO

De uitgangspunten van het Strategisch Beleidsplan zijn gebaseerd op de missie en visie van ATO-scholenkring.  “Als Algemeen Toegankelijk Onderwijs in ’s-Hertogenbosch en omstreken staan onze scholen voor kwalitatief, eigentijds onderwijs voor kinderen van 4 tot 13 jaar; in de voorschoolse periode (0 tot 4 jaar) bevorderen wij een optimale en brede ontwikkeling van ieder kind. We streven naar een doorlopende ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar en een intensieve samenwerking met onze partners van de voorschoolse kinderopvang”.

De visie van ATO

De visie van ATO-Scholenkring hierbij is dat ATO een vooruitstrevende maatschappelijke samenlevingspartner is, die binnen haar professionele leergemeenschap zorgt voor pluriform onderwijs, waardoor ieder kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontplooien, met een duurzaam resultaat.

Kwaliteitszorg

ATOBij ATO-scholenkring wordt de gewenste kwaliteit bewaakt. Onder kwaliteitszorg wordt verstaan: Het geheel aan maatregelen waarmee een school en een bestuur op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert. Dit wordt op bestuursniveau gedaan door:

 • Afname van de tweejaarlijkse POM (Primair Onderwijs Monitor);
 • Analyseren van de tussen- en eindopbrengsten.

Wanneer de resultaten negatief afwijken van het gemiddelde, worden er ontwikkel- of verbeterplannen opgesteld.

Een ATO-school heeft de volgende kernwaarden als uitgangspunt:

 • Toegankelijkheid: ieder kind is in principe welkom.
 • Actieve pluriformiteit: de school is zelf pluriform en speelt in op de verschillen tussen leerlingen.
 • Gelijkwaardige behandeling: bij het aannemen en benaderen van personeel wordt geen onderscheid gemaakt op grond van geloof, overtuiging, ras, leeftijd, samenlevingsvorm of seksuele geaardheid.
 • Openheid: de school is open over het gevoerde beleid.
 • Respect: binnen de school gaat iedereen respectvol met elkaar om. Men spreekt elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Optimale kansen voor ieder kind.
 • Eigentijds onderwijs: de school speelt in op maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.
 • Kwaliteit: de school evalueert het gevoerde beleid en legt hierover verantwoording af.
 • Besturingsfilosofie die is gericht op betrokkenheid van teamleden, ouders en leerlingen.