Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR van Merlijn bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Daarnaast heeft de MR ook nog een vaste toehoorder vanuit de ouders. De MR vergadert over voorstellen van de directie en het bestuur. U kunt hierbij denken aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Het management dient bij beslissingen die de school aangaan de MR te horen. De MR vergadert in principe 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Graag via het hiernaast vermelde e-mailadres aangeven of u als toehoorder aanwezig wilt zijn. Een enkele keer komt het voor dat een agendapunt achter gesloten deuren behandeld moet worden. De notulen worden op de website gepubliceerd.

De bevoegdheden van de MR zijn bij de wet geregeld, daarbij is tevens vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft dan wel instemming moet geven. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen. De directeur van de school vervult aan de ene kant de rol van adviseur van de MR. Aan de andere kant is de directie de vertegenwoordiger van ATO-Scholenkring om voorstellen van dit bestuur toe te lichten dan wel te verdedigen.

De oudergeleding van de MR heeft zitting in de BAC (benoemingsadviescommissie) die zich buigt over de invulling van een eventuele directievacature. Daarnaast heeft Merlijn een vertegenwoordiging van 2 leden (Roland van der Loos (ouder) en Heleen van Berkel (team)) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt onderwerpen die het openbaar onderwijs in ’s-Hertogenbosch aangaan. In de GMR zitten vertegenwoordigers van meerdere ATO scholen in `s-Hertogenbosch.

Om in contact te komen met de achterban en om meer input te krijgen vanuit de ouders werkt de MR sinds 2020-2021 met een MR klankbordgroep. Vanaf 2021-2022 gaat deze klankbordgroep op in het Merlijn Café, waardoor ook het MT zaken kan bespreken met ouders. Indien gewenst is er nog een aparte avond voor de MR klankbordgroep zonder de aanwezigheid van MT of team Merlijn. De data voor het Merlijn Café zijn 11 januari 2022 en 19 mei 2022.

Het gepubliceerde activiteitenplan is een werkdocument en kan in de loop van het schooljaar aangepast worden.

De MR vergaderingen voor schooljaar 2021/2022 zijn op:

22 september 2021

17 november 2021

12 januari 2022

9 maart 2022

20 april 2022

6 juli 2022

De vergaderingen beginnen om 20.00u en duren tot 22.00u.

Algemene informatie

Agenda

Notulen