Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR van Merlijn bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De ouderleden van de MR worden gekozen door de ouders. Zij vergaderen over voorstellen van de directie en het bestuur. U kunt hierbij denken aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Het management dient bij beslissingen die de school aangaan de MR te horen. De MR vergadert in principe 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Graag via het bovenstaande emailadres aangeven of u als toehoorder aanwezig wilt zijn. Een enkele keer komt het voor dat een agendapunt achter gesloten deuren behandeld moet worden. De notulen worden op de website gepubliceerd.

De bevoegdheden van de MR zijn bij de wet geregeld, daarbij is tevens vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft dan wel instemming moet geven. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen.De directeur van de school vervult aan de ene kant de rol van adviseur van de MR. Aan de andere kant is de directie de vertegenwoordiger van ATO-Scholenkring om voorstellen van dit bestuur toe te lichten dan wel te verdedigen.

De oudergeleding van de MR wordt ook afgevaardigd in sollicitaties voor de benoeming van nieuwe leerkrachten en heeft zitting in de BAC (benoemingsadviescommissie) die zich buigt over de invulling van een eventuele directievacature. Daarnaast heeft de MR een vaste vertegenwoordiging van 2 leden (Roland van der Loos (ouder) en Heleen van Berkel (leerkracht)) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bespreekt onderwerpen die het openbaar onderwijs in ’s-Hertogenbosch aangaan. In de GMR zitten vertegenwoordigers van alle scholen in `s-Hertogenbosch.

Om in contact te komen met de achterban en om meer input te krijgen vanuit de ouders werkt de MR sinds dit schooljaar met een MR klankbordgroep. Deze bestaat uit een aantal ouders uit de diverse bouwen. 

De MR vergaderingen voor 2020/2021 zijn op:

23 september 2020

25 november 2020

20 januari 2021

10 maart 2021

28 april 2021

7 juli 2021

De vergaderingen beginnen om 20.00u en duren tot 22.00u.

Algemene informatie

Agenda

Notulen