Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR van Merlijn bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders. Daarnaast heeft de MR ook plek voor vaste toehoorders vanuit de ouders. Dit jaar hebben we drie vaste toehoorders. De MR vergadert over voorstellen van de directie en het bestuur. U kunt hierbij denken aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids, het vakantierooster en de schoolbegroting.

Het management dient bij beslissingen die de school aangaan de MR te horen. De MR vergadert in principe 6 keer per jaar en deze vergaderingen zijn openbaar. Graag via het hiernaast vermelde e-mailadres aangeven of u als toehoorder aanwezig wilt zijn. Een enkele keer komt het voor dat een agendapunt achter gesloten deuren behandeld moet worden. De notulen worden op de website gepubliceerd.

De bevoegdheden van de MR zijn bij de wet geregeld, daarbij is tevens vastgelegd over welke onderwerpen de MR adviesrecht heeft dan wel instemming moet geven. Ook heeft de MR recht om zelf met beleidsvoorstellen te komen. De directeur van de school vervult aan de ene kant de rol van adviseur van de MR. Aan de andere kant is de directie de vertegenwoordiger van ATO-Scholenkring om voorstellen van dit bestuur toe te lichten dan wel te verdedigen.

De oudergeleding van de MR heeft zitting in de BAC (benoemingsadviescommissie) die zich buigt over de invulling van een eventuele directievacature. Daarnaast heeft Merlijn een vertegenwoordiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) (Vacature (ouder) en Heleen van Berkel (team)). De GMR bespreekt onderwerpen die het openbaar onderwijs in ’s-Hertogenbosch aangaan. In de GMR zitten vertegenwoordigers van meerdere ATO scholen in `s-Hertogenbosch.

Om in contact te komen met de achterban en om meer input te krijgen vanuit de ouders werken we met het Merlijn Café, waardoor ook het MT zaken kan bespreken met ouders. 

Het gepubliceerde activiteitenplan is een werkdocument en kan in de loop van het schooljaar aangepast worden.

De MR vergaderingen voor huidig schooljaar zijn op:

  • 27 september 2023
  • 15 november 2023
  • 10 januari 2024
  • 5 maart 2024
  • 16 april 2024
  • 18 juni 2024

De vergaderingen worden op Merlijn georganiseerd en beginnen om 20.00u en duren tot 22.00u. 

Algemene informatie

Agenda

Notulen